DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THAM GIA GÓI HỌC BỔNG ORANGE SCHOLARSHIP

1. DÀNH CHO SINH VIÊN THEO HỌC HỆ CỬ NHÂN

1. The Hague University of Applied Sciences

2. Saxion University of Applied Sciences

3. Zuyd University of Applied Sciences

4. TiO University of Applied Sciences

5. Wittenborg University of Applied Sciences

6. Holland ISC, StudyGroup

2. DÀNH CHO SINH VIÊN THEO HỌC HỆ THẠC SĨ

 

- Khối kinh tế, kinh doanh

  1. Amsterdam Business School, University of Amsterdam
  2. Maastricht School of Management
  3. Nyenrode Business University
  4. Rotterdam Business School, Rotterdam University of Applied Sciences
  5. TIAS School for Business and Society

 

- Khối Y, dược, Luật

  1. University of Groningen
  2. Maastricht University

 

- Khối nghệ thuật, kiến trúc

  1. DasArts - Amsterdam University of the Arts

      2. Zuyd University of Applied Sciences